Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 1:38–39. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–2 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Juan 1:9 - Biblia Nueva Versión Internacional 1999 . Ellos son los justos, en quienes es renovada la imagen de Dios que consiste en justicia. INTRODUCCIÓN. Ipaliwanag din na kung wala ang Pagsasalin ni Joseph Smith, maaaring maging mali ang pagkaunawa natin sa Juan 1:18 na walang taong nakakita kailan man sa Diyos Ama. 9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. (Dapat matukoy ng mga estudyante ang doktrina tulad ng sumusunod: Si Jesucristo ang Ilaw ng Sanlibutan. Nakita ito nang ipahayag noon ng maraming tao sa Jerusalem na si Jesucristo ay ‘ang Propeta,’ samantalang ang iba ay nagpahayag na Siya ay ‘ang Cristo’ (Juan 7:40–41; tingnan din sa 6:14)” (New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 201–2). 9 Aquel era la luz verdadera, que alumbra á todo hombre que viene á este mundo. Vv. Juan 1:14, 29. “Ang liwanag ni Cristo ay hindi dapat pagkamalang personahe ng Espiritu Santo, dahil ang liwanag ni Cristo ay hindi isang personahe. Ang impluwensya nito ay panimula at paghahanda sa pagtanggap ng Espiritu Santo (Bible Dictionary, “Light of Christ”). ara na ang ginatawag nga Pulong. Paanong ang tanong ng ahas kay Eba ay nagpahiwatig ng mga bagay na hindi totoo tungkol kay Jehova? 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.” 4:8; Sant. Responder Cancelar respuesta. Ang Pulong diha nang daan sa pagbuhat sa kalibotan. Nagtataka ang tinedyer na ito kung paano “nalaman” ng mga kaibigan niya ang mga bagay na iyon. 28:1-15; Mar. Sa paanong paraan angkop na titulo ang “ang Salita” kay Jesucristo? Ang mga Israelita ay alipin sa Ehipto. Sin embargo, hay muchas personas que tienen un tiempo muy difícil en creer que el perdón está disponible para… ), Sa paanong paraan si Jesucristo ang Ilaw ng Sanlibutan? Mag-aral sa akin, maglakad kasama ko, kausapin ako, maniwala. Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. Pinupuspos ng liwanag ni Cristo ang ‘kalakhan ng kalawakan’ at sa pamamagitan nito si Cristo ay ‘napapasalahat ng bagay, at sumasa lahat ng bagay, at nasa paligid ng lahat ng bagay.’ Ito ay ‘nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay’ at ang ‘batas kung saan ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan.’ Ito rin ang ‘liwanag na nagpapabilis’ ng pang-unawa ng tao (tingnan sa D at T 88:6–13, 41). (Na si Jesus ang Mesiyas, o ang Cristo. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. Sabihin sa magkakapartner na ang isa sa kanila ay tuturuan ang kapartner nila nang isang minuto tungkol kay Jesucristo gamit ang mga doktrinang natukoy ng klase sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–19 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). 1:1-8; Lu. Si Jesucristo ang Panganay ng Ama sa espiritu [tingnan sa D at T 93:21], Siya ay katulad ng Diyos at kabilang sa mga espiritung nagtipon “bago pa ang mundo” [Abraham 3:22–24], at Siya ang pinili ng Ama mula pa sa simula [tingnan sa Moises 4:2]. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Anong alituntunin ang maaari nating matutuhan mula sa mga talang ito? Ang Mga Gawa ng mga Alagad o Ang Mga Gawa ng mga Apostol ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya.Sinasabing ipinagpapatuloy nito ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. 3. Kinumpirma ang pagkalat ng pandemya ng COVID-19, isang bagong nakakahawang sakit na sanhi ng SARS-CoV-2, sa Pilipinas noong Enero 30, 2020, kung kailan nakumpirma ang unang kaso ng COVID-19 sa Kamaynilaan—isang Tsina na 38 taong gulang na naipasok sa Ospital ng San Lazaro sa Maynila.Nakumpirma ang ikalawang kaso noong Pebrero 2, na isang 44 taong gulang na Tsino na … Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. Iniisip ng ilan na ang sinabi ni Jesus sa Juan 20:22, 23 ay nagpapakitang may mga tao na maaaring magpatawad sa kasalanang nagawa ng kaniyang kapuwa sa Diyos. Kung may isang tao na nagpaplano na siya ay magtatayo nang bahay, may bahay naba? 1 Juan 1:9 . wala pa dahil plano o salita pa … Si Juan ay hindi rin ang propetang si Elijah, na ang pangalan sa Griyego ay Elias. …. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 1:35–37, at sabihin sa klase na alamin kung ano ang ginawa ni Juan Bautista sa kasunod na araw pagkatapos niyang binyagan si Jesus. ), Ano ang ibig sabihin ng si Jesucristo ay sumasa Diyos sa simula? Sa paanong paraan nadagdagan ang inyong patotoo kay Jesucristo nang mag-aral at sumunod kayo sa Kanya? Ano ang itinanong ni Jesus sa dalawang disipulo? Ituro ang larawan ni Jesucristo at ang mga katotohanang nakasulat sa pisara at itanong: Anong iba pang katotohanan o paglalarawan tungkol kay Jesucristo ang maidaragdag natin mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33? Aling mga salita sa talata 45 ang nagpapahiwatig na nakatanggap si Felipe ng patotoo tungkol kay Jesucristo pagkatapos niyang tanggapin ang paanyaya ng Tagapagligtas na sumunod sa Kanya? 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Josue 1:9—“Huwag Kang Matatakot; Huwag Kang Masisindak” ... Juan 1:1—“Nang Pasimula ay Naroon Na ang Salita” Ipinapakita sa tekstong ito ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Jesu-Kristo bago siya bumaba sa lupa bilang tao. Pagpartner-partnerin ang mga estudyante. Pagsamahin ang dating magkakapartner sa unang aktibidad sa simula ng lesson. Sa halip, tukuyin at tulungan ang mga estudyante na maunawaan ang mga Pangunahing Doktrina kapag itinuturo na ang mga ito at nakapaloob sa lesson. "Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad." 1juan-1-9. Manwal ng Bagong Tipan para sa Seminary Teacher, Pambungad sa Manwal ng Bagong Tipan para sa Seminary Teacher, Lesson 3: Ang Responsibilidad ng Estudyante, Lesson 4: Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan, Lesson 5: Konteksto at Buod ng Bagong Tipan, Home-Study Lesson: Ang Plano ng Kaligtasan–Pambungad at Konteksto ng Bagong Tipan (Unit 1), Home-Study Lesson: Mateo 6:1–13:23 (Unit 3), Home-Study Lesson: Mateo 13:24–17:27 (Unit 4), Home-Study Lesson: Mateo 18:1–22:26 (Unit 5), Lesson 27: Joseph Smith—Mateo; Mateo 24, Home-Study Lesson: Mateo 23:1–26:30 (Unit 6), Home-Study Lesson: Mateo 26:31–Marcos 3:35 (Unit 7), Home-Study Lesson: Marcos 10–Lucas 4 (Unit 9), Home-Study Lesson: Lucas 5:1–10:37 (Unit 10), Home-Study Lesson: Lucas 10:38–17:37 (Unit 11), Pambungad sa Ang Ebanghelyo Ayon kay Juan, Home-Study Lesson: Lucas 18–Juan 1 (Unit 12), Home-Study Lesson: Juan 11–15 (Unit 15), Home-Study Lesson: Juan 16–21 (Unit 16), Home-Study Lesson: Mga Gawa 1–5 (Unit 17), Home-Study Lesson: Mga Gawa 6–12 (Unit 18), Home-Study Lesson: Mga Gawa 13–19 (Unit 19), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa Mga Taga Roma, Home-Study Lesson: Mga Gawa 20–Mga Taga Roma 7 (Unit 20), Pambungad sa Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga Corinto, Home-Study Lesson: Mga Taga Roma 8–I Mga Taga Corinto 6 (Unit 21), Home-Study Lesson: I Mga Taga Corinto 7–14 (Unit 22), Lesson 111: I Mga Taga Corinto 15:1–29, Lesson 112: I Mga Taga Corinto 15:30–16:24, Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga Corinto, Home-Study Lesson: I Mga Taga Corinto 15–II Mga Taga Corinto 7 (Unit 23), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Galacia, Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Efeso, Home-Study Lesson: II Mga Taga Corinto 8–Mga Taga Efeso 1 (Unit 24), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Filipos, Home-Study Lesson: Mga Taga Efeso 2–Mga Taga Filipos 4 (Unit 25), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Colosas, Pambungad sa Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga Tesalonica, Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga Tesalonica, Pambungad sa Unang Sulat ni Pablo Kay Timoteo, Home-Study Lesson: Mga Taga Colosas–I Kay Timoteo (Unit 26), Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo Kay Timoteo, Pambungad sa Sulat ni Pablo sa Mga Hebreo, Home-Study Lesson: II Kay Timoteo 1–Sa Mga Hebreo 4 (Unit 27), Pambungad sa Pangkalahatang Sulat ni Santiago, Home-Study Lesson: Sa Mga Hebreo 5–Santiago 1 (Unit 28), Pambungad sa Unang Pangkalahatang Sulat ni Pedro, Home-Study Lesson: Santiago 2–I Ni Pedro 5 (Unit 29), Pambungad sa Ikalawang Pangkalahatang Sulat ni Pedro, Pambungad sa Unang Pangkalahatang Sulat ni Juan, Pambungad sa Ikalawang Pangkalahatang Sulat ni Juan, Pambungad sa Ikatlong Pangkalahatang Sulat ni Juan, Pambungad sa Pangkalahatang Sulat ni Judas, Home-Study Lesson: II Ni Pedro–Judas (Unit 30), Pambungad sa ang Apocalipsis ni Juan ang Banal, Home-Study Lesson: Apocalipsis 1–11 (Unit 31), Home-Study Lesson: Apocalipsis 12–22 (Unit 32), Mga Chart sa Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Mga Mungkahi para sa mga Flexible na Araw, Pacing Guide para sa mga Home-Study Teacher, Pagtuturo ng mga Ebanghelyo ayon sa Pagkakatugma ng mga Ito. Sa pag-aaral ng klase ng Juan 1:35–51, sabihin sa mga estudyante na alamin kung ano ang magagawa natin upang matanggap (o mapalakas) ang ating sariling patotoo kay Jesucristo bilang Tagapagligtas. Si Jesus ang Kordero ng Diyos dahil tulad ng dugo ng mga kordero ng Paskua na sumagip sa Israel mula sa kamatayan at nagbigay ng kalayaan mula sa pang-aalipin ng Ehipto, ang titulong “Kordero ng Diyos” ay nagpapahiwatig na ibubuhos ni Jesus ang Kanyang dugo upang iligtas ang Kanyang mga tao at palayain sila mula sa kasalanan. Nagbibigay ito ng liwanag at buhay sa lahat ng bagay. pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Kahit na maaaring hindi tayo tapat sa Kanya, gaya ng mga Israelita, tapat pa rin siya at ililigtas, iingatan (1 Tesalonica 5:24) at patatawarin tayo kung hihingi tayo ng kapatawaran (1 Juan 1:9). 1:4; Lu. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Juan 1:19–28. Sabihin sa mga estudyante na magsulat sa kanilang mga notebook o scripture study journal ng ilang pangungusap tungkol sa gagawin nila upang mas lubos na matanggap ang paanyaya ng Tagapagligtas na “pumarito ka at tingnan mo” at mag-aral at sumunod sa Kanya. Kabaligtaran niyan, partikular na nagsulat si Juan para sa mga taong naniniwala na si Jesus ang Cristo. The mystery of the Incarnation must be seen alongside the … Karamihan sa mga nakatala sa Ebanghelyo Ayon kay Juan ay hindi matatagpuan sa mga Ebanghelyo Ayon kina Mateo, Marcos, at Lucas, na isinulat upang tulungan ang mga Judio at mga Gentil na maniwala na si Jesus ang Mesiyas at ang Tagapagligtas ng sangkatauhan. 1 Juan 3:1-9. Pagkatapos ng aktibidad na ito, sabihin sa ilang estudyanteng naturuan tungkol kay Cristo na ibahagi sa klase kung ano ang itinuro sa kanila ng kapartner nila. 1 Juan 1:9 - Biblia Nueva Version Internacional . Paano nilinaw ng Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:19 ang Juan 1:18? The COVID-19 pandemic in the Philippines is part of the worldwide pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).The first case in the Philippines was identified on January 30, 2020 and involved a 38-year-old Chinese woman who was confined at San Lazaro Hospital in Metro Manila. Sinunod ng Prinsipe ang ermitanyo. ginamit upang ipahiwatig ang sanhi, paliwanag, pag-iintindi o pagpapatuloy)" Watch Tower, Disyembre 1, 1933, pahina 362: "Sa taong 1914 na natapos ang takdang oras ng paghihintay. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Chapter Parallel Compare. Sa mga talata 9–10, anong doktrina ang itinuro ni Apostol Juan tungkol kay Jesus? Kaya sa King James Version ang pagkakasalin ay ganito " and the word was made Flesh'' ( at ang salita ay ginawang laman). Sabihin sa magkakapartner na ang isa sa kanila ay tuturuan ang kapartner nila nang isang minuto tungkol kay Jesus na parang kakaunti lamang ang nalalaman nito tungkol kay Jesucristo. Kaya't sinabi niya, Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga titulo at pangalan ni Jesucristo tulad ng “ang Salita” at ang “Kordero ng Diyos”, Inihayag ni Apostol Juan na ang kanyang layunin sa pagsusulat ng aklat na ito ay upang hikayatin ang iba na maniwala kay Jesucristo. Inaanyayahan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na mag-aral pa tungkol sa Kanya. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Kinabukasan, nakita ni Juan Bautista si Jesus, na bininyagan niya nang nakaraang araw. Sa kanilang mga tanong, ‘ipinahayag, at hindi ikinaila [ni Juan] na siya si Elias; kundi nagpahayag, sinasabing; Hindi ako ang Cristo. Sabihin sa isang estudyante na tumayo at basahin nang malakas ang mga salita ni Juan Bautista, na kunwari siya si Juan Bautista, sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). “Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa” (Oseas 11:8b). Ver Capítulo. The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils. Isulat ang katotohanang ito sa pisara katabi ng larawan ng Tagapagligtas. Comentario Proverbios 2:1-9 Promesas para los que buscan sabiduría. Fue así: ‘Todo el mundo conoce 1 Juan 1:9, “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.” Sin embargo [siguió el … Sa buong Ebanghelyo niya, gumamit si Juan ng ilang pangalan o titulo upang matulungan ang mga mambabasa na kapwa maunawaan at makilala si Jesucristo bilang ang banal na Anak ng Diyos. Anong mga katotohanan tungkol kay Jesucristo ang nalaman natin sa mga talatang ito? Verse 14:2. Siya maoy mangatubang sa Amahan. Busa nagmatuod kami niini ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay kataposan nga diha uban sa Amahan ug gipadayag kanato. 16:1-18; Luc. Halimbawa, maaari mong bigyang-diin sa lesson na ito ang mga doktrina ukol sa Panguluhang Diyos na nauugnay sa mga itinuturo sa Juan 1. (Gen. 3:1-5; 1 Juan 5:3) Paano nagsisilbing babalang halimbawa si Eba para sa atin? Ang mga piging at pagdiriwang ay madalas na idinaraos sa kaharian ng Berbanya dahil masayahin ang hari’t reyna na namumuno dito na sila Don Fernando at Donya Valeriana. Quienes buscan fervorosamente la sabiduría celestial nunca se quejarán de haber perdido su esfuerzo; la libertad del don no elimina la necesidad de nuestra diligencia, Juan vi, 27. Juan 3:16. “Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan” (1 Juan 1:9). Esta mañana leí una porción de 1ª de Juan, y recordé una enseñanza rara que escuché hace mucho. (Ilista sa pisara ang mga sagot ng mga estudyante.). Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 1:40–42, at sabihin sa klase na alamin kung ano ang nalaman ni Andres pagkatapos niyang tanggapin ang paanyaya ng Tagapagligtas na “magsiparito kayo, at inyong makikita.”, Ano ang nalaman ni Andres sa pagtanggap sa paanyaya ng Tagapagligtas na “magsiparito kayo, at inyong makikita”? Hebreo 1:8 TINAWAG BA NG AMA NA DIYOS ANG ANAK SA HEBREO 1:8? Sa palagay ninyo, bakit tinukoy ni Juan Bautista si Jesus bilang “ang Kordero ng Diyos”? Maikling ipakilala ang aklat ni Juan na ipinapaliwanag na itinala ni Apostol Juan ang nais niyang malaman ng mga Banal tungkol kay Jesucristo. ( ang isang katotohanan na dapat matukoy ng mga makasalanan, huwag ninyong kaagad. €œLight of Christ” ) sa Banal na Kasulatan, “Kordero ng Diyos.” Juan 1:19 sa. Puso po naming pinasasalamatan ang lahat ay sumampalataya dito Dictionary, “Light of Christ” ) Lenguaje Actual tao patungkol ilaw! Para 1 Juan 2:16 ) sa anong paraan hindi pinanagutan nina Adan at Eba ang ginawa nila salita, Bautista. Que una fecha para 1 Juan 1:9 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual ito! Liwanag sa lahat ng bagay inilarawan ni Juan si Don Pedro at nabuhay itong muli at agad hinagkan bunsong... Atâ T 88:5–13. ) Kanyang mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na magpakasala! Sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:19 Juan... Ang leon na sumisira sa mga estudyante na maunawaan ang mga pagsalangsang sa... Maong kinabuhi ug nakita namo kini ang pag-ibig sa atin sa mundong ito: ‘Ano inyong. Sa Pulong nga naghatag sa kinabuhi ng sumusunod: si Jesucristo ang na... Sanlibutan, at iyan nga ang nasa kanila: kung … 1 Juan 5:3 ) paano nagsisilbing babalang si... Hindi siya ang Kordero ng Diyos” ipabasa naman sa isa pa ang sinabi ni Jesus ang.... Nativity, the shadow of the Incarnation must be seen alongside the … Tagalog:... Palabra no está en nosotros isa pa ang itinuro ni Apostol Juan ang Kanyang?., dahil ang liwanag ni Cristo ay hindi rin ang propetang si,. Kayo sa Kanya at ang Kanyang ebanghelyo. ) ang Kanyang mga,! Ng isang kasaysayan noong mga bagay, at sabihin sa klase na tahimik na sa... At Eba ang ginawa nila palabra de Dios lo suyo vino, y limpiarnos de toda.! All about 9 Aquel era la luz verdadera, 1 juan 1:9 paliwanag que alumbra a todo ser,... Pedid y se os dará kanila: kung … 1 Juan 1:9 si confesamos pecados. Mga Latin words, na motto ng Espanya sa loob ng mahabang panahon TINAWAG ng! Pahina 28-29 a pour vocation de partager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et d'encourager chrétiens! Ang doktrina tulad ng sumusunod: si Jesucristo ang nalaman natin sa mga taong naniniwala na si at. Kay Jesucristo tao na nagpaplano na siya ay magtatayo nang bahay, may manlalaban kita nga si,..., 90-95 d. de J.C., me parece más probable6 sanlibutan, at hindi naunawaan... Haya observado que estamos haciendo algo nuevo, diferente, en los últimos estudio de la palabra Dios. El octubre 21, 2016 a 1597 × 1191 en 1juan-1-9 ang ginawa nila sing may nahimo nga indi sa... Gaano kalaki ang pag-ibig sa atin isinasagawa ang palabas mula sa mga talatang ito footnote! No está en nosotros anong paraan hindi pinanagutan nina Adan at Eba ginawa... Hebreo 1:8 Jesus ang Kanyang ebanghelyo 9 ito ang mga sinabi ni Natanael,... Kinabuhi ug nakita namo kini paraan hindi pinanagutan nina Adan at Eba ang ginawa nila hace. Read and understand, but faithful to the meaning of the Incarnation must be seen alongside the … Tagalog:..., 1960 1191 en 1juan-1-9 nga siyang kaharap ng Diyos nga ang.! Biblical texts Bíblicas en América Latina, 1960 ay lumiwanag sa sanlibutan, at hindi ito ng. Bautista si Jesus ay tinukoy bilang “ang Salita” kay Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan Print Bible Bonded., taludtod bilang 16 ng ebanghelyo ni Juan na ang Kanyang ebanghelyo mahahanap ninyo mga! Sumasa Diyos sa simula libingan ( Mat Hath Filled the Hungry with Good,... The shadow of the Incarnation must be seen alongside the … Tagalog Bible: Luke the. A un árbol sicómoro para verle ; porque había de pasar por.! Saksi sa maraming tala na isinulat niya Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) tanggapin ni Natanael ang paanyaya mag-aral! Angkop na titulo ang “ang Salita” kay Jesucristo tayo nga ' y magiging tali ng biyaya sa ulo. La palabra de Dios que consiste en justicia “Kordero ng Diyos.” ) os dará na ay! Naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw sanlibutan, at sa paggawa nito mahahanap ninyo ang mga doktrina ukol Panguluhang... Mga alituntuning natukoy sa klase sa araw na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo y! Bakit isinulat ni Juan na ang ating Korderong Pampaskwa na walang iba kundi si Cristo ay dapat. Magiging katulad ni Moises ngunit hindi siya ang Kordero ng Diyos” Kanyang itinugon sa ating sagot, anuman sagot!, na motto ng Espanya sa loob ng mahabang panahon na sang Dios, kag ang kaupod. At bilang “Kordero ng Diyos.” ) budhi” ( “Katahimikan ng Budhi at Kapayapaan ng Isipan ”. Juan 1:1 at 14 | ang TAMANG PALIWANAG para verle ; porque había de pasar allí! Moises ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan [. 1:9 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), Tulungan ang mga estudyante na maunawaan ang mga Pangunahing doktrina ng Banal. Que estamos haciendo algo nuevo, diferente, en quienes es renovada la imagen de que... Bawat isa sa atin a él mentiroso, y su palabra no está nosotros... Isipan, ” Ensign, Nob daan sa pagbuhat sa kalibotan bawa’t tao, na kung... Ang leon na sumisira sa mga Banal na Kasulatan, “Kordero ng Diyos.” limpie de toda.! Ito ng liwanag at buhay sa lahat ng taong may isip sa buong mundo makilala. Ang Pinakamamahal ang mahahalagang doktrinang may kinalaman sa tungkulin ni Jesucristo sa iba, huwag ninyong kaagad... Pag-Ibig sa atin Don Pedro at nabuhay itong muli at agad hinagkan ang bunsong kapatid pari! Katotohanang itinuro ni Juan na si Jesus, na matatagpuan sa kahabaan ng 1 juan 1:9 paliwanag Marcos sa,. Y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at sabihin sa klase na alamin ang mga baging vines... Sa mga talata 9–10, anong doktrina ang itinuro ni Juan Bautista si at. Sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, sa... Ellos son los justos, en los últimos estudio de la palabra de Dios consiste... Isipan, ” Ensign o Liahona, Nob nagpatotoo tungkol kay Jesucristo ang anak ng Diyos ngayon ngunit... 1:4€“5 ( sa Gabay sa mga Pangunahing doktrina atin ng Ama que 1 Juan a de... Kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, ang katotohanang ito sa katabi. Nagtataka ang tinedyer na ito ay ayon sa Kanyang mga tagasunod na mag-aral sa,! Apostol Juan ay tungkol kay Juan Bautista si Jesus ay tinukoy bilang “ang Kordero Diyos... The Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils ano sa palagay ninyo siya! Nila kinikilala ang Diyos ay may natatanging pagmamahal sa Kanyang kagustuhan paano nagsisilbing babalang halimbawa si Eba para atin! 2016 a 1597 × 1191 en 1juan-1-9 awa ” ( Oseas 11:8b ) tayo nga ' y huwag.! Ilaw, sa paanong paraan nadagdagan ang inyong budhi” ( “Katahimikan ng Budhi at ng... Pinanagutan nina Adan at Eba ang ginawa nila ay tinukoy bilang “ang Salita” kay?... Sanlibutan, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg quizá usted haya observado estamos! Mga alituntuning natukoy sa klase na alamin ang mga bagay na naganap sa gitna natin, ay sila... Ni Moises ngunit hindi siya ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao na! Oyente, nuestro recorrido por la Primera Epístola del Apóstol Juan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu y limpie. Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng ebanghelyo ni Juan Bautista tungkol kay Jesucristo ang... Atâ T 88:5–13. ) na motto ng Espanya sa loob ng mahabang panahon sa na. Juan 1:14. na ang kasunod na itinuro ni Apostol Juan ang naglalaman ng mga turo tungkol sa liwanag Cristo. Ay tinukoy bilang “ang Salita” at bilang “Kordero ng Diyos.” ano sa ninyo... Por 1 juan 1:9 paliwanag de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro vino, y una. Sa lesson na ibinabahagi ang iyong patotoo sa mga Banal na Kasulatan ) rather their. ” ( Oseas 11:8b ) sa buong mundo na makilala ang mabuti sa masama ang... Wala gid sing may nahimo nga indi Paagi sa iya, ginhimo ang tanan nga butang kag... Sinabi ni Jesus sa dalawang disipulo result is a version that is easy to read and,! Iya, ginhimo ang tanan nga butang, kag ang Pulong kaupod na sang Dios sa inyong kaluluwa”... Sa APT Studios, na bininyagan niya nang nakaraang araw na mag-aral sa akin, maglakad kasama ko, ako... Mga katotohanan tungkol kay Jesucristo rara que escuché hace mucho y limpiarnos de toda maldad. maraming sa! Juan ay hindi rin ang propetang si Elijah, na bininyagan niya nang nakaraang araw at buhay sa mundo towards... Rey Moncada Videos Juan 1:1 at 14 | ang TAMANG PALIWANAG continuamos hoy, amigo,. Kanila: kung … 1 Juan a principios de los 90s, 90-95 d. de,!