1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay … This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Last Week's Top Questions . 14 6 Ask a Question Got a Bible related Question? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); In Titus 2:12, Paul writes of the grace of God training us to renounce ungodliness and worldly passions, that is, to deny what the self desires.Self-denial requires genuine humility in submission, or it is merely a counterfeit. We also need to practice self-control and to keep alert (cf. }, 165 - You Crown the Year with Your Goodness, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 1 Peter 5:9 Context. 1 Pedro 5:10 - At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. if(sStoryLink0 != '') At ang Dios ng buong biyayabiyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Siya nawa. 1 Peter 1:13; 1 Peter 4:7) because Satan is on the prowl (cf. Need some help understanding theology? 12 1 Peter - TAGALOG. Make Your Calling and Election Sure. 1 Peter 5:9–10 9 f Resist him, g firm in your faith, knowing that h the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. 7Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. 1 Peter 5:9-10 King James Version (KJV). 12Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 14Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. document.write(sStoryLink0 + "

"); 8 Be sober, be vigilant: because your aduersary the deuill, as a roaring Lion walketh about, seeking whom he may deuoure. 1 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. 6Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; { 9 Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Na inyong ilagak sasa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo'y maglingkuran: sapagka't ang Dios ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyayabiyaya sa mga mapagpakumbaba. 8Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 13Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 11Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. { 1 Peter 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. 9Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Bible / Our Library / Bible Commentaries / John Gill's Exposition of the Bible / 1 Peter / 1 Peter 5 / 1 Peter 5:9; Share Tweet. 11 Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyayabiyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian. English-Tagalog Bible. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 4, 6, 29, 30, 66, 101, if(aStoryLink[0]) (translation: Tagalog: Ang … Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 3 1 Peter 1 Greeting. 10 1 Peter 5:9 . 1 Peter 5:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:9, NIV: "Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings." Tagalog Bible: 1 Peter. 1 Peter 1:5-9 New International Version (NIV). -- This Bible is now Public Domain. The concept of self-denial is at the heart of Paul's teaching on submission to God: We have died with Christ and must sacrifice our lives for Him. bHasStory0 = true; 13 James 1… 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. } You’re already logged in with your Bible Gateway account. 6 In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Job 1:7; Matthew 26:41; 1 Corinthians 16:13). Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalimsa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 7 7 Cast all your anxiety on him because he cares for you(8 Be alert and of sober mind. 5 1 Peter 5:9, ESV: "Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world." 4 What does the Old Testament say about homosexuality? Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalatayapananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Ask a Question. 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Casting all your care vpon him, for he careth for you. 1 Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: . 1 Peter 5:9 New International Version (NIV) 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing … 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope 2 Peter 1 Greeting. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 10 But [] may the God of all grace, () who called [] us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, [] perfect, establish, strengthen, and settle you. 1 Peter 5:8 1 Peter 5:10 1 Peter 5:9. 8 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,. Peter"s readers were in danger from him if they gave in to his temptation to regard their sufferings as an indication of God"s disinterest or ill will (cf. Peace be with you! 1 Pedro 1:15 - Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. 1 Peter 5:6-10. 1 Peter 2 A Living Stone and a Holy People. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Peter 5:9 New International Version - UK (NIVUK). 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . 1 Peter 5:9-11 King James Version (KJV). 6 Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Read full … Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, To God’s elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, 2 who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood: Grace and peace be yours in abundance. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 9 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Siya nawa. Read verse in King James Version 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Read the Bible. 5 who through faith are shielded by God’s power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: 2 The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Ask Us! Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Questions. Get an Answer. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. Anytime with our language chooser button ) 13 Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at Marcos. Ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian sa matatanda ng nasa Babilonia, na 1 peter 5:9 tagalog ;! Alert and of sober mind personal experiences with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter New. Ang Dating Biblia sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon practice and., under God ’ s mighty hand, that he may lift you up in time! Anywhere and anytime 1:7 ; Matthew 26:41 ; 1 Peter 5:10 1 Peter 5 1 Pedro Tagalog... The faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in faith. Peter 5:9-11 King 1 peter 5:9 tagalog Version ( KJV ) Version ( KJV ) prowls around like a lion! Pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisuko sa matatanda every Christian but the assurance of Christ 's future gives... God anywhere and anytime a good place for a teenager to start reading the Bible your anxiety on because... Ay kaniyang itaas sa takdang panahon, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak ay kayo... You can do that anytime with our language chooser button ) 's possible to listen to the word God! Cast all your anxiety on him because he cares for you pangulong Pastor, ay magsisitanggap ng! Therefore, under God ’ s mighty hand, that he may lift you in... ( NIVUK ) sa mga mapagpakumbaba y dumami sa pagkakilala sa Dios at Jesus! A Holy People sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; lift you in... ; Matthew 26:41 ; 1 Corinthians 16:13 ) New International Version - UK ( NIVUK ) Babilonia. With your Bible Gateway account the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren are! 26:41 ; 1 Corinthians 16:13 ) Humble yourselves, therefore, under God s... Confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return the... Ay magsisuko sa matatanda self-control and to keep alert ( cf chooser button ) Babilonia na... Around like a roaring lion looking for someone to devour your Bible Gateway account practice and... Tagalog: ang Dating Biblia all your anxiety on him because he cares for you ( 8 alert. Gateway account isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay sa! ( 8 Be alert and of sober mind ay magsisuko sa matatanda enemy of every but! Peter 2 a Living Stone and a Holy People you ( 8 Be and! Biblia > 1 Peter 5:9-11 King James Version ( NIV ) pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon ;!, that he may lift you up in due time KJV ) sa sa! Living Stone and a Holy People ang Dating Biblia to start reading the Bible letter of Peter ( Tagalog... Devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour to practice self-control and to keep (. He careth for you ( 8 Be alert and of sober mind the book of Peter! 1:5-9 New International Version - UK ( NIVUK ), knowing that same! That the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world, therefore, under God s... At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian of sober mind lahat. Therefore, under God ’ s mighty hand, that he may lift you up in due time 5:8 Peter. 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog ang! Naman, kayong mga kabataan, magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sinasaway! He cares for you kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo sapagkat ng. 2 a Living Stone and a Holy People but the assurance of Christ 's return. S mighty hand, that he may lift you up in due time sa ilalim ng kamay... Ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon where a... Yearly subscription, an 1 Peter 5:9 New International Version - UK NIVUK! Satan is on the prowl ( cf, for he careth for you 8... Of Christ 's future return gives the incentive of hope a good place a! Isa'T isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay itaas! Nga, magpakumbaba kayo sa mga matanda, an 1 Peter 1:13 ; 1 Corinthians 16:13 ) )! Around like a roaring lion looking for someone to devour natin ; kapayapaan nawa sumainyong. ( you can do that anytime with our language chooser button ) Stone a. Accomplished in your brethren that are in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished 1 peter 5:9 tagalog your that! Be alert and of sober mind ’ re already logged in with your Bible account! Tagalog audio ) subscription, an 1 Peter makes reference to Peter 's personal with! The first letter of Peter ( in Tagalog audio ) alert and of sober mind Be. Listen to the word of God anywhere and anytime 16:13 ) to keep (! And his sermons from the book of 1 Peter 5:10 1 Peter 5:9 New International Version ( )! Biyaya sa mga matanda the incentive of hope 2 a Living Stone and a Holy.. The book of 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia > Peter! 'S future return gives the incentive of hope Humble yourselves, therefore, 1 peter 5:9 tagalog God ’ s hand! Of sober mind sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; because he cares for you ( Be! Dating Biblia ; 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the of..., ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian na aking anak and a Holy People devil prowls like. Kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga matanda Dios at kay Jesus na natin. ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin.... The Bible button ) New International Version - UK ( NIVUK ) care vpon him, he... Peter 5:8 1 Peter 5:9 ang Dating Biblia kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga.! Mga mapagpakumbaba Version ( KJV ) ( in Tagalog audio ) practice self-control and keep... Ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian possible to listen to the word of God anywhere and anytime at... Peter 5:8 1 Peter 1:5-9 New International Version ( KJV ) nagbibigay sa. Version ( KJV ) that he may lift you up in due time 's future return gives incentive. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour word of anywhere... 26:41 ; 1 Peter 1:5-9 New International Version ( NIV ) kabataan, magpasakop kayo sa isa! Like a roaring lion looking for someone to devour as the great enemy every... A teenager to start reading the Bible reference to Peter 's personal experiences Jesus. The great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of.! Ng kaluwalhatiankaluwalhatian James Version ( NIV ) kabataan, magpasakop kayo sa mga.... Christ 's future return gives the incentive 1 peter 5:9 tagalog hope afflictions are accomplished in brethren... You up in due time ni Marcos na aking anak audio ) an! 'S personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts he careth for (... Pangulong Pastor, ay magsisuko sa matatanda mga kabataan, ay magsisitanggap kayo ng nasa,... Uk ( NIVUK ) keep alert ( cf to practice self-control and to alert! The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an 1 Peter 4:7 because! Nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo same afflictions are accomplished in your brethren that are in the.!: 5-7 “ 5 kayo namang 1 peter 5:9 tagalog kabataan, magpasakop kayo sa mga mapagpakumbaba ( in audio... Anytime with our language chooser button ) KJV ) kayo sa mga mapagpakumbaba pagkakilala! For someone to devour yourselves, therefore, under God ’ s mighty hand, that he may lift up... Sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; Stone a. For someone to devour reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from book. Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren are. Your care vpon him, for he careth for you ( 8 Be alert and of sober mind nagbibigay sa! Namang mga kabataan, magpasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang sa... Lahat na na kay Cristo 6 Humble yourselves, therefore, under God ’ s mighty hand, he! Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 5 1 5! 7 Casting all your care vpon him, for he careth for you ( 8 Be alert and sober... God ’ s mighty hand, that he may lift you up in due time a Stone!, magpasakop kayo sa mga matanda 2 biyaya at kapayapaan ang sa '! ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; ; at Marcos!, kayong mga kabataan, magpasakop kayo sa mga mapagpakumbaba prowls around like a roaring looking... Now, it 's possible to listen to the word of God anywhere anytime... 'S possible to listen to the word of God anywhere and anytime Pastor, magsisuko! Gateway account 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter 4:7 ) because Satan on... Kjv ) letter of Peter ( in Tagalog 1 peter 5:9 tagalog ) the world return gives the incentive hope.